Svenskarnas resvanor fortsatt påverkade av coronapandemin

Vårt resande påverkades fortsatt hårt av pandemin 2021. Sedan 2019 har framförallt resor relaterade till arbete och skola minskat, där är minskningen 18 procent. Även resor för fritidsändamål visar en minskning med 13 procent.

Samtidigt har antalet resor för service och inköp ökat med 6 procent, vilket har flera förklaringar. En förklaring är att en större andel av den dagliga konsumtionen, framförallt av livsmedel, har skett i hemmen under pandemin. En annan är att vi under 2021 i större utsträckning gjorde inköp vid resor främst ämnade för inköp istället för till exempel att de skedde i samband med resor från arbetet.

Det kollektiva resandet har minskat mest, med hela 46 procent. Även antal resor med bil har minskat med 8 procent. Förändringarna för antal resor till fots eller med cykel har varit små. Cykel har minskat med 1 procent och till fots ligger på samma nivå som 2019.

Totalt antal resta kilometer minskade med 34 procent till knappt 100 miljarder kilometer. För bil var minskningen 9 miljarder kilometer, med kollektivtrafik 12 miljarder, medan sträckan till fots och med cykel ligger på ungefär samma nivå som 2019.

För övriga färdsätt var minskningen 27 miljarder resta kilometer, vilket förklaras av minskat resande med flyg under coronapandemin.

Uppgifterna är hämtade ur Sveriges officiella statistik med titeln ”Resvanor i Sverige 2021”Här hittar du statistiken om resvanor.