En ny vår för innovation

Många verksamheter i Norden börjar nu i allt högre grad planera för framtiden och innovation är då en mycket viktig prioritering. Innovation kommer inte bara att vara ännu mer avgörande för tillväxt framöver, utan är helt vitalt för att över huvud taget vara relevant. Verksamheter som inte är nyskapande riskerar därför att förlora inte bara kunder och partner, utan även anställda.  

I takt med att innovation i allt högre grad blir ett affärskritiskt område har jag under de senaste månaderna träffat många beslutsfattare och IT-ansvariga i en rad olika verksamheter för att diskutera hur de kommer hantera innovation framöver. Baserat på dessa diskussioner har jag identifierat två potentiella hinder och en riktigt positiv trend. 

En positiv budgetförskjutning 

Hos de allra flesta verksamheter, och särskilt från högre chefer, finns ett starkt sug efter innovation och att sätta full fart. Innovation sker dock inte i ett vakuum. För att framgångsrikt skapa innovation krävs fullt stöd och tydlig ledning från chefer och verksamhetsledning, en tydlig metodik och inte minst investeringar och budget. Glädjande nog har mina diskussioner visat en tydlig trend där många nordiska verksamheter har gått ifrån den traditionella 80/20-uppdelningen mellan drift och utveckling i IT-budgeten. Majoriteten anger nu att de lutar mer åt fördelningen 40/60, där den mindre delen är öronmärkt för drift och den större delen läggs på innovation. Det är positivt att behovet av att investera i innovation har nått hela vägen till budgetprocessen. Detta underbyggs också av en undersökning från Deloitte, som publicerades förra året, där 72 procent av CIO:erna uppger att projekt som genererar intäkter eller fokuserar på innovation och ny teknik är de som tilltalar VD:ar och ledningsgrupper mest. Detta lägger en utmärkt grund för att innovationen ska blomstra.  

Misslyckas snabbt 

När jag diskuterar innovationsutmaningar med nordiska verksamheter är det tydligt att de behöver en pålitlig innovationsprocess. En nyckelfaktor i denna process är att kunna testa, göra prototyper och, vid behov, misslyckas snabbt, för att begränsa investeringen som görs i att experimentera. All innovation kommer inte att flyga och då är det viktigt att snabbt kunna avgöra vad som är värt att löpa linan ut med.  

En viktig del i detta pussel är också att kunna använda de investeringar som redan gjorts. Under pandemin accelererade många företag sin övergång till molnlösningar. Detta öppnade inte bara en dörr till effektiva och flexibla IT-miljöer, utan gav också en insikt om att verksamheter via publika molnleverantörer också kan få tillgång till viktiga innovationselement, som AI, IoT- eller maskininlärningsmöjligheter, som ytterligare kan stimulera innovationsprojekt. Det här är bra. Men det är av största vikt att hitta en bra balans mellan att använda befintliga investeringar i din miljö och utnyttja publika molntjänster där de gör bäst nytta. 

All innovation kanske inte är innovation 

Det är dock också värt att skrapa lite på innovationsytan. Många verksamheter vill så gärna skapa innovation och kan därför bli lite väl entusiastiska över vad som verkligen är innovativt. När vi exempelvis undersökte verksamheter och deras applikationsinitiativ för en tid sedan, visade det sig att  90 procent av initiativen inte innehöll något nyskapande, utan snarare bara var en modernisering av en befintlig applikation. Att modernisera applikationer är extremt viktigt, eftersom det minskar underhållskostnaderna och gör det lättare att följa säkerhetspraxis, men det är inte innovation. 

Säkerhet som en grundsten 

Detta leder mig till det viktiga området säkerhet. Du kan förnya utan att säkerhet är en avgörande del i ditt projekt, men det är inte hållbart i längden. Det kan till och med skada ditt varumärke, dina kundrelationer och resultera i kostsamma böter. Idag måste säkerheten stå i centrum för alla utvecklings- och innovationsprojekt. Men, verksamheter har inte alltid helt klart för sig hur detta ska omsättas i praktiken.  

Vi genomförde nyligen en undersökning tillsammans med Forrester Consulting, där det framkommer att 61 procent av IT-teamen och 52 procent av utvecklarna ser säkerhet som ett hinder för sin innovation. Detta är en utmaning som måste övervinnas. Särskilt eftersom bara en av fem (22 procent) av utvecklarna uppger att de förstår vilka säkerhetspolicys de förväntas följa. 

Att hitta en balans där säkerhetspraxis också utgör en grundsten i innovationsprojekt kommer inte bara ge en mer framgångsrik innovation framöver, utan också göra verksamheter mer uppmärksamma på kostnaderna förknippade med säkerhet. Att lägga budget på att reparera stukade kundrelationer eller att behöva åtgärda säkerhetsproblem och sårbarheter kan vara mycket kostsamt – resurser som i stället kan läggas på att tillhandahålla nya visionära kontaktytor med kunder eller nya intäktsströmmar. 

Blomstrande innovation 

Men kom ihåg att innovation börjar med att människor omvandlar problem till idéer. Att skapa en miljö och en digital grund som uppmuntrar till innovation och att utforska nya områden är avgörande för att innovationen ska blomstra. Därför är det så upplyftande att se att IT- och affärsstrategier blir mer samordnade och att gränserna mellan dem upplöses. Det lägger en bra grund för en ny innovativ vår. 

Per Gustafsson, Nordenchef VMware